Kontakt bs TØMRER og få et godt TILBUD på tømrer- og snedkerarbejde på Fyn

Nyt tag i Odense / Fyn  -  Kviste og tage  -  Reparation af tag

Nyt tag og tagkviste i: Odense - Svendborg - Nyborg - Middelfart - Faaborg - Assens - Kerteminde - Munkebo - Ringe - Otterup - Strib - Bellinge - Langeskov - Bogense - Årslev - Glamsbjerg - Vissenbjerg - Aarup - Søndersø - Nørre Aaby

Vi sikrer godt håndværk på Fyn  -  Indhent   uforbindende TILBUDBilligt tagarbejde fra din tømrer på Fyn


Tage og tagdækninger

Nyt tag i Odense/ Fyn efter kundens ønske
Tegltag eller anden form for tagdækning
Ny tagdækning kan eksempelvis være som: tegltag (vingetagsten eller falstagsten) - betontagsten - eternitskiffer - papdækning (med eller uden listedækning) - ståltag (profilsten eller profilpl.)

En tagbelægning skal vælges med omhu
Ved oplægning af ny tagdækning bør der naturligvis tages hensyn til, hvilken tagdækning der passer til den aktuelle bygning. Det skal også nævnes, at en eksisterende bygning med vingetegl næppe bør etableres med en ny tagbeklædning af profilsten i stål. Muligvis løser man i den givne situation et indtrængningsproblem med fugt. Samtidig skaber man et helt andet bygningsudtryk, hvor helhedsindtrykket væsentligt forringes tilsvarende bygningens repræsentative hendelsværdi.

Valg af: Tegltag - vingetegl - falstagsten
Uanset om der vælges vingetegl eller falstagsten er der en række muligheder at vælge mellem som fx. røde tagtegl, gule tagtegl, grønne tagtegl, glaserede tagltegl i flere forskellige farver. Kravet til taghældning er 25 grader.

Skærpede krav ved oplægning af tegltag
Vælges der oplægning af et nyt tegltag, skal man være opmærksom på, at der gennem årene er kommet skærpede krav til de konstruktive forhold i forbindelse med oplægning af tegltage. Der stilles fx skærpede krav til ventilation af tegltage. Undertage skal være af relevant kvalitet og være velegnet til formålet. Kan der IKKE tilvejebringes tilstrækkelig fri luftspalte mellem overkant isolering på skråvægge og underkant undertag, skal undertage være diffusionsåbne - tillade fugtig luft at blive ventileret væk.
Vælges der tegltagsten med false er kravet til undertag stort set tilsvarende som for betontagsten.

Betontagsten som tagdækning
Betontagsten anvendes i vid udstrækning, da nutidens tagsten er stabile og ikke tilsvarende porøse som var kendetegnende for tidligere tiders betontagsten. Kravene til undertage er mindre end for fx vingetagsten i tegl, da betontagsten med false er mere tætte i samlingerne.
Betontagsten er den tungeste af nævnte tagbelægninger, hvilket tilsvarende kræver en tilsvarende yderligere stabil spærkonstruktion. Betontagsten anvendes oftest i farverne sort, rød, brun og gul. Afhægig af typen på betontagsten kan de anvendes med en taghældning fra 15 grader.

Eternitskiffer som tagdækning
Eternitskiffer er igen blevet en anvendelig tagdækning. Til sammenligning med tidligere tiders tage med eternitskiffer anvendes der ikke længere kit for sammenbinding af skifferpladerne.
Eternitskiffer fås i farverne sort og grå. Størrelser på eternitskiffer er 30 x 60 cm - 40 x 40 cm - 60 x 60cm.
Hvornår der kræves undertag afhænger af hvilken taghældning der vælges. Eternitskiffer med taghældning mellem 18 - 34 grader skal etableres med undertag. Ved taghældning over 34 grader kræves der ikke undertag.

Papdækning som listedækning
Etableres der papdækning som listedækning vil dette normalt blive udført på en underliggende x-finerdækning over spærfag.
Der stilles ikke særlige krav for nødvendig taghældning. Oftest vil en tagdækning blive udført med grå eller sort overpap.
Der er tale om en to-lags dækning, hvor der i overpappen indbygges kapper som overdækkes med pap eller, hvor der indbygges en skarpkantet metalprofil. Der vil her være mulighed for placering af nævnte lister ud fra et individuelt valg.

Anvendelse af ståltag som tagdækning
Ståltage fås i forskellige udformninger fx som efterligning af tagtegl og som profilerede bølgeplader. Farverne en mangfoldige. Ståltage skal nødvendigvis ikke oplægges med undertage - men det anbefales. Et undertag vil tillige kunne opfange fugt fra den kondensering der til tider finder sted på undersiden af ståltage.
Ofte anvendes ståltagplader som tagdækning på eksisterende eternittage. Alternativt skal det nævnes, at papdækning også kan etableres direkte på eksisterende gamle eternitskiffertage.


Valg af undertag

Undertag monteret oven på spærfagene
Undetage kan være baseret på banevarer i ruller, hvor materialet kan være pap/ bitumen eller som armeret plastik. Disse banevarer vil ofte blive monteret over spærhoved og fremstå som udstrammede og selvbærende/ -hængende undertage.

Undertag mod fast underlag som x-finerpl.
I de situationer hvor kravene til et undertag vil være store, kan der eksempelvis monteres papdækning på x-finerpl. eller på brædder. Det er en løsning som ofte anbefales, hvor tagdækningen består af vingetegl, som er et meget åbent tag.

Selvbærende undertag af træfiberplade
Som undertag kan også anvendes oliebehandlede træfiberplader, der monteres over spærhoved, hvor træfiberpladerne er monteres med overlæg ved alle samlinger. Foruden nævnte træfiberplader fås der flere varianter af forskellige grundmaterialer.

Diffusionsåbent undertag
Ved anvendelse af et diffusionsåbent undertag kan det i visse situationer tillades, at der ikke etableres en fri luftspalte mellem undertag og mineraluld ved isolering mellem spærfag i tagkonstruktioner. Forhør nærmere ved BS TØMRER i den aktuelle situation.

Diffusionstæt undertag
Er der etableret et diffusionstæt undertag, kan det aldrig tillades, at der isoleres helt op mod et undertag ved isolering med mineraluld mellem spærfag i tagkonstruktioner. Forhør nærmere ved BS TØMRER i den aktuelle situation.

BS TØMRER rådgiver også om undertage
Hvilket undertag der skal vælges til en bestemt tagdækning afhænger af flere forhold. Din tagekspert, BS TØMRER, står gerne til disposition med råd og vejledning, når det gælder rette valg af undertag set i relation til en aktuel tagdækning.


Tag-kviste og ovenlysvinduer

Tagkviste på eksisterende eller nyt tag
Skal der etableres en kvist i tagkonstruktionen, er det en opgave, som BS TØMRER har gode erfaringer med. Vi tør godt at betegne os som specialister på området med opbygnng af nye tagkviste i eksisterende tag eller i forbindelse med opbygning af af en ny tagkonstruktion.

Flere grunde til etablering af tag-kviste
Der kan være mange grunde til, at en husejer ønsker at få en ny tagkvist eller to på huset. BS TØMRER har løst adskillige opgaver i forbindelse med opbygning af tagkviste i relation til udnyttede tagetager, hvilket tillige giver familien mulighed for at skabe de helt perfekte rum. Et andet argument kan også være, at et hus med nye tagkviste bidrager til at give huset et længe ønsket og anderledes facadeudtryk for herved at højne helhedsindtrykket.

Valg af små eller store tag-kviste
Om der skal etableres små eller store tag-kviste bør også afhænge af, hvor potentielle tagkviste vil kunne placeres i en tagkonstruktion set i relation til husets propertioner og facadeudtryk. I relation hertil vil BS TØMRER gerne bidrage med assistance.

Nye tag-kviste og ny tagkonstruktion
Opbygning af nye tagkviste vil også kunne være relevant, hvor der ønskes en udvidelse af det samlede etageareal ved opbygning af en ny tagetage på et eksisterende etplanshus. En ny tagetage kan skabes trinvis. Til tider vil en husejer selv kunne klare udførelsen af visse interiørmæssige opgaver i forbindelse med en ny tagetage.

Ovenlys og tagvinduer i tagkonstruktioner
Ovenlysvinduer - også benævnt som tagvinduer - monteres i tagkonstruktioner som lysgiver til åbne loftsrum eller tagrum, som befinder sig under en tagkonstruktion.

4 typer af ovenlysvinduer/ tagvinduer
Man kan dele ovenlysvinduer op i 4 typer som:  Plane tagvinduer - som:  Kuppelformede ovenlysvinduer - som:  Pyramideformede ovenlys - som:  Rytterlys, hvor disse er placeret i tagkip.

Materialer til tagvinduer og ovenlys
Materialer til ovenlysvinduer kan være:  Træ - En kombination af træ og alu - Eller materialet kan være plast/ plastik.


Spær og tagkonstruktioner

Symmetriske træspærfag i ældre bygninger
Her er træspærfag bestående af to spær - oftest af heltømmer - med et hanebånd, hvor spærfag ofte vil være understøttet af en trempel. Dimensioneringen af spær, hanebånd og trempel har oftest haft reference til håndværkeres erfaringer og i kombination med lokale bygningsforskrifter.

Træ-spær etableret som gitterspær
I samtidens bygninger med taghældning under ca 40 grader ses spærfag oftest udført som gitterspær. Gitterspær vil ofte være selvbærende fra vederlag til vederlag (fra mur til mur). Fodrem og spærhoved er oftest halvtømmer. Via monterede tænger fastgjort til fodrem og spærhoved overføres de aktuelle kraftpavirkninger nu til vederlagene over de bærende ydermure. Tidligere udførte tømreren selv gitterspær-fag. I dag er gitterspær oftest udført på spærfabrik.

Træ-spær etableret som hanebåndsspær
Hvor bygninger etableres med taghældning over 40 grader ses spærfag ottest udført som hanebåndsspær. Taghældningen er en naturlig indikation for, om der vil være mulighed for at udnytte et tagrum. Er muligheden tilstede for at kunne udnytte et tagrum, vil det være naturligt, at spær-fag etableres som hanebåndsspær. I dag udføres hanebåndsspær i dimensioner tilegnet de lovkrævede krav til varmeisolering. Tidligere udførte tømreren selv hanebåndsspær. I dag er hanebåndsspær oftest udført på spærfabrik.


Reparation af tage / tagreparation på Fyn

Hurtig hjælp når taget er utæt
Har man som husejer observeret defekter ved tagbelægningen, herunder undertaget, skal en tagreparation relativt hurtigt iværksættes. Er der eksempelvis opstået en skade på taget med risiko for indtrængende regn og fugt i tagkonstruktionen, skal en tagreparation hurtigt iværksættes. En midlertidig reparation af taget - evt. afdækning - kan komme på tale, såfremt særlige forhold gør sig gældende i den aktuelle situation.

Løbende vedligeholdelse og tagreparation
Tage, herunder tagdækninger, har en maksimal levetid afhængig af, hvilke tagdækninger, det drejer sig om. Et tags levetid afhænger også af, om der løbende har været udført vedligeholdelse i form af et bygningssyn og evt. efterfølgende rettidige tagreparationer.

Udskydelse af tagreparation
Skal en tagreparation nødvendigvis udskydes til et senere tidspunkt, er det væsentligt at få registreret hvor, og i hvilket omfang reparation af taget vil være nødvendigt. Er der mulighed for det, vil en fotoregistrering i mange situationer være værdifuld at tage udgangspunkt i for den håndværker, der skal sikre udførelse af en tagreparation på et efterfølgende tidspunkt.

Bygningssyn sikrer færre tagreparationer
Eftersyn af tage og tagrum bør foretages mindst én gang om året af en kyndig håndværker. En væsentlig årsåg til at større tagreparationer kan komme på tale kan eksempelvis skyldes, at parcelhusejere først bliver opmærksomme på nødvendigheden af en tagreparation, når fugten har givet sig til kende, og unødige skader er opstået.


Tag og udhæng

Tagarbejde med ny stern og udhæng
Er udhænget på huset nedbrudt af vejrliget med svampeangrebne (rådne) områder, kan det være på tide at få stern og udhæng udskiftet. Ved rettidig tagarbejde og reparation kan man ofte nøjes med at udskifte sternbrædderne, hvor evt. underbeklædning kan bevares og renoveres med imprægnering og/ eller malerbehandling. Det er et arbejde, man bør overlade til faglærte håndværkere at klare.

Bygninger med skjulte tagrender
Et særligt eftersyn skal der til i de situationer, hvor boliger er udført med skjulte tagrender, som var på mode i 70-erne. Ofte var skjulte tagrender udført med papdækning på underliggende trækonstruktion, eller der var anvendt zink med loddede samlinger. Det er en dårlig løsning, som bør ændres. Gennem årene har disse konstruktionstyper medført store omkostninger til tagarbejde i forbindelse med svampeangreb i udhæng og spærkonstruktioner.

Nyt tag og udhæng på parcelhuset
BS TØMRER kan være behjælpelig med at etablere nyt tag og udhæng på dit hus overalt på Fyn. Vi er specialister indenfor tage. Vi står også gerne til disposition med råd og vejledning forud for etablering af et nyt tag på eksisterende parcelhus. Kontakt BS TØMRER og få faglig vejledening samt tilbud på et nyt tag.


Nyt tag fra bs-TØMRER på Fyn


Send mail til bs-tomrer


bs-TØMRER helt i top
DMI-vejrudsigt DK      DR-Nyheder      TV guide      kalender      facebook      Google+

Leverandør til kvalitetsbevidste forbrugere
Indhent uforbindende tilbud, pris, tilbudspris på: fagentreprise, hovedentreprise, tømrerarbejde, snedkerarbejde, murerarbejde, vvs-installation, el-arbejde, malerarbejde, blikkenslagerarbejde, betonarbejde, kloakarbejde, bygningsreparation, bygningsvedligeholdelse, parcelhus, tilbygning, erhvervsbyggeri, boligbyggeri, garage, carport, udestue, overdækket terrasse, tagarbejde, nyt tag, tagkviste, nye vinduer og døre i - Assens Kommune - Assens - Vissenbjerg - Brylle - Ebberup - Flemløse - Gelsted - Glamsbjerg - Grønnemose - Haarby - Jordløse - Nårup - Skalbjerg - Skallebølle - Snave - Tommerup - Tommerup Stationsby - Turup - Verninge - Aarup - Ørsted Faaborg-Midtfyn Kommune - Faaborg - Ringe - Brobyværk - Bøjden - Diernæs - Espe - Faldsled - Ferritslev - Fjellerup - Gislev - Heden - Herringe - Horne - Håstrup - Korinth - Krarup - Kværndrup - Millinge - Nørre Broby - Nørre Lyndelse - Nørre Søby - Pederstrup - Rolsted - Ryslinge - Svanninge - Søllinge - Tarup - Vantinge - Vejle - Vester Hæsinge - Vester Åby - Årslev - Åstrup Kerteminde Kommune - Kerteminde - Langeskov - Munkebo - Birkende - Dalby - Kertinge - Marslev - Mesinge - Revninge - Rynkeby - Rønninge - Skrækkenborg - Vejruplund Middelfart Kommune - Middelfart - Nørre Aaby - Brenderup - Båring - Ejby - Fjeldsted - Gelsted - Harndrup - Kauslunde - Røjle - Strib - Vejby Nordfyns Kommune - Bogense - Otterup - Bredbjerg - Gamby - Hårslev - Kappendrup - Lunde - Morud - Skamby - Særslev - Søndersø - Uggerslev - Veflinge - Østrup Nyborg Kommune - Nyborg - Aunslev - Ellinge - Frørup - Hjulby - Långå - Måre - Refsvindinge - Skellerup - Sulkendrup - Svindinge - Tårup - Ullerslev - Vindinge - Ørbæk Odense Kommune - Odense - Allesø - Bellinge - Birkum - Blommenslyst - Bredbjerg - Brændekilde - Davinde - Ejlstrup - Fangel - Fraugde - Holmstrup - Lumby - Næsbyhoved-Broby - Over Holluf - Sankt Klemens - Seden Strand - Skallebølle - Åsum Svendborg Kommune - Svendborg - Bjerreby - Gudbjerg - Gudme - Hesselager - Hunstrup - Kirkeby - Landet - Lundby - Lundeborg - Ollerup - Oure - Rantzausminde - Skårup - Stenstrup - Thurø By - Troense - Ulbølle - Vejstrup - Vester Skerninge - Vindeby - Åbyskov